Сдружение “Клъстер ЕЛОПЕД” стартира изпълнението на проект по ОП „Конкурентоспособност”



На 07.10.2013 г. Сдружение “Клъстер ЕЛОПЕД” стартира изпълнението на проект BG 161PO003-2.4.02-0021-C0001 Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на „Клъстер ЕЛОПЕД“ чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера,  по ОП „Конкурентоспособност”


С реализацията на проекта ще бъдат постигнати следните цели:


1. Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера чрез осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности;

2. Повишаване на капацитета на административното тяло на клъстера за управление и координация на общите дейности чрез участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и др. за постоянния персонал, ангажиран с управлението и координацията на клъстера;

3. Разширяване на пазарния дял на клъстера чрез извършване на маркетингови проучвания и анализ на целевите пазари в страната и в чужбина и изработване на маркетингова стратегия;

4. Изграждане на обща информационна база на клъстера;

5. Популяризиране на името на клъстера чрез разработване и отпечатване на брошури и информационни материали и изработване на интернет страница и информационни бази-данни за представяне на дейността на клъстера;

6. Участие на клъстерните членове в национални и международни изложения и панаири с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки за насърчаване на сътрудничеството с други клъстери.

Чрез изпълнението на проекта Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на „Клъстер ЕЛОПЕД“ чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера на базата на по-голямата информация, колаборация и обща маркетингова политика на членовете на клъстера, ще се постигне увеличаване на производителността и ефективността на производството, което е гаранция за висока конкурентоспособност на нашия и чуждите пазари