Проведена пресконференция от Кооперация „ЕКД АУТОМОЛ”гр.Пловдив във връзка със завършване на проект по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, - „Европейски стандарт – автосервиз АУТОМОЛ гр.Пловдив”, договор № ESF 2302 – 06 – 1010 с Агенция по заетостта

На 31.10.2013г. на територията на автосервиз ”ЕКД АУТОМОЛ” бе организирана пресконференция във връзка с приключване на дейностите по проект финансиран от Европейския социален фонд към ЕС на тема „ Европейски стандарт – автосервиз „АУТОМОЛ” гр.Пловдив.

Завършен успешно проект по европейска програма за безопасен труд

В автосервиза на ЕКД Аутомол бе внедрен проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Сдружение “Клъстер ЕЛОПЕД” стартира изпълнението на проект по ОП „Конкурентоспособност”

На 07.10.2013 г. Сдружение “Клъстер ЕЛОПЕД” стартира изпълнението на проект BG 161PO003-2.4.02-0021-C0001 “Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на „Клъстер ЕЛОПЕД“ чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера, по ОП „Конкурентоспособност”

От 01.11.2013г. Кооперация ЕКД АУТОМОЛ въвежда нови услуги в своята дейност

Кооперация ЕКД АУТОМОЛ отдава под наем автосервизно оборудване

Кооперация ЕКД ”АУТОМОЛ” изпълнява проект по „Безопасност на труда”

От 01.11.2012г. в ЕКД”АУТОМОЛ” се изпълнява проект по „Безопасност на труда”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Техническо обслужване на автомобили

Център за експресно техническо обслужване AutoBox към Автосервиз Оптела